łódzkie

Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach informuje, że jest realizatorem grantu- II nabór pod nazwą  „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach II naboru pielęgniarkom, których jedynym miejscem pracy jest  DPS Niemojowice  zostały wypłacone dodatki do wynagrodzeń za okres od września 2020r. do grudnia 2020r.

Łączna kwota otrzymanego grantu wynosi: 51 562, 54 zł i jest finansowana z następujących źródeł:

  • ze środków europejskich 84,17 % wydatków kwalifikowalnych Projektu;
  • ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Okres realizacji projektu trwa od 01.05.2020r.  do 31.08.2021r.

Celem grantu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę zdrowia i życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej funkcjonującym na terenie Powiatu Opoczyńskiego.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin