Październik 2019
P W Ś C P S N
« wrz    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Slideshow

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DLA UCZESTNIKÓW IMPREZY INTEGRACYJNEJ
„DPS NIEMOJOWICE 11 WRZESIEŃ 2019”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

a)      Administratorem danych osobowych Uczestników, Organizatorem Imprezy  jest Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach z siedzibą przy Niemojowice 68, 26-330 Żarnów, woj. łódzkie reprezentowana przez Dyrektora.

b)      Uczestnikiem jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie, zapisze się na listę osób biorących udział w przygotowanych konkursach, grach zręcznościowych, quizach (zwana dalej „Uczestnikiem”).

c)      Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie; jest P. Janusz Wyspiański,  januszwyspianski@abi24.eu, +48 600 246 497

Przebieg Imprezy Integracyjnej, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą̨ urządzeń́ rejestrujących obraz.

Biorąc udział w Programie „Impreza Integracyjna DPS NIEMOJOWICE” Uczestnik przyjmuje do wiadomości wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Wydarzenia za pomocą̨ urządzeń́ rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na:

-  stronie internetowej  www.dpsniemojowice.pl

- profilach społecznościowych Facebook DPS Drzewica

Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą̨ w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody wyrażonej chęcią uczestnictwa w Imprezie po zapoznaniu się z przygotowaną klauzulą informacyjną i warunkach udziału.

Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

- osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor, kierownik);

- osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;

- osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska;

- osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 osób w obiekcie.

Dane osobowe Uczestników biorących czynny udział w Imprezie obejmują dodatkowo: imię, nazwisko na listach uczestników konkursów.

Odbiorcami danych osobowych będą̨ podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych  i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;

Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku nie będą̨ przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

Dane osobowe Uczestników przechowywane będą zgodnie z procedurami archiwalnymi DPS NIEMOJOWICE, w tym przetwarzane będą tylko w czasie trwania Wydarzenia  „IMPREZY INTEGRACYJNEJ – DPS NIEMOJOWICE 11 WRZESIEŃ 2019”.

Uczestnicy posiadają̨ prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych

Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w IMPREZIE INTEGRACYJNEJ „DPS NIEMOJOWICE 11 WRZESIEŃ 2019”

Wobec Uczestników nie będą̨ podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą̨ podlegały profilowaniu.


BIP DPS BIP DPS Gmina Żarnów SP Opoczno PCPR Opoczno E-mail Admin