facebook
   

Charakterystyka DPS

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMOJOWICACH

SPEŁNIA WYMAGANE STANDARDY

– działa na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego

z dnia 16 listopada 2012r.

zezwalającej na prowadzenie placówki na czas nieokreślony

 

Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach, Niemojowice 68, 26-330 Żarnów jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową o zasięgu ponadgminnym, podległą bezpośrednio Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

W dniu 8 grudnia 2014r. Wojewoda Łódzki decyzją znak PS-III.9423.18.2014 po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Opoczyńskiego z dnia 4 listopada 2014r. o dokonanie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr PS-III.9423.12.2012 z dnia 16 listopada 2012 roku, dotyczącej zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób w podeszłym wieku w Niemojowicach na czas nieokreślony, poprzez określenie w ww. decyzji zmniejszenia liczby miejsc statutowych. Wojewoda Łódzki w w/w decyzje dokonał zmiany w osnowie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr PS-III.9423.12.2012 z dnia 16 listopada 2012 roku, na mocy której Powiat Opoczyński otrzymał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach 68, 26-330 Żarnów, przeznaczonego dla 97 osób przewlekle somatycznie chorych oraz w podeszłym wieku.

Jest to placówka stacjonarna, umożliwiająca mieszkańcom zarówno pobyt stały, jak i czasowy – zapewniając całodobową opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb.

Dom umożliwia mieszkańcom korzystania z przysługujących im, na podstawie odrębnych przepisów, świadczeń zdrowotnych.

Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach mieści się w nowo wybudowanym obiekcie, gdzie pokoje są 1, 2, 3 osobowe i każdy pokój ma swoją łazienkę. Budynek bez barier architektonicznych.

W obiekcie funkcjonują:

– pokoje mieszkalne z łazienkami

– trzy kuchenki pomocnicze,

– dwie pralnie pomocnicze dla mieszkańców

– gabinet lekarski

– gabinet pomocy doraźnej

– dwie sale rehabilitacyjne z pełnym wyposażeniem,

– pracownia terapii zajęciowej,

– kuchnia,

– zbiór biblioteczny,

– pokój gościnny

– kaplica

Dom prowadzi działalność rekreacyjno – rozrywkową, między innymi:

– zabawy taneczne we własnym gronie, jak również z udziałem mieszkańców z innych dps-ów

– wycieczki turystyczno – krajoznawcze

– okazjonalne spotkania z dziećmi i młodzieżą

– spotkania podczas gier towarzyskich, turniejów, guizów i konkursów