facebook
   

Kaluzula - kandydaci do pracy

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
dla kandydatów do pracy

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Domie Pomocy Społecznej  w Niemojowicach z siedzibą przy  Niemojowice 68, 26-330 Żarnów, woj. łódzkie informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach z siedzibą przy  Niemojowice 68, 26-330 Żarnów, woj. łódzkie reprezentowana przez Dyrektora

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach  jest Pani Anna Kaźmierczyk,  iod@dpsniemojowice.pl, +48 501 387 980.

Dane osobowe kandydatów do pracy w Domie Pomocy Społecznej w Niemojowicach będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia rekrutacji do zatrudnienia na określone stanowisko.

Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, jednak nie dłużej niż przez 2 lat. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz aktualny Kodeks pracy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane kandydatów do pracy w Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.
Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe kandydatów do pracy w Domie Pomocy Społecznej w Niemojowicach nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone  poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane.

Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych – świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.

Wybrani w drodze analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.