facebook
   

Klauzula monitoring

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych przy funkcjonowaniu MONITORINGU
w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach z siedzibą przy Niemojowice 68, 26-330 Żarnów, woj. łódzkie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie działalności Administratora:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach z siedzibą przy Niemojowice 68, 26-330 Żarnów, woj. łódzkie, reprezentowane przez Dyrektora.
 2.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania MONITORINGU, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach, Panią Anną Kaźmierczyk,  iod@dpsniemojowice.pl, +48 501 387 980
 3.  Zbieranie danych osobowych w systemie monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Domu Pomocy w Niemojowicach.
 4.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”).
 5.  Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane w okresie do 14 dni.
 6.  Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do usunięcia oraz prawo ich sprostowania. Ponadto przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie, ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych,  na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.
 8.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.
 9.  Nie istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą być dane osobowe, tzn. dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
 10.  W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.