facebook
   

Klauzula pracownicy

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej  w Niemojowicach z siedzibą przy  Niemojowice 68, 26-330 Żarnów, woj. łódzkie.
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach  jest Pani Anna Kaźmierczyk,  iod@dpsniemojowice.pl, +48 501 387 980
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, obowiązki pracodawcy wynikające z aktualnego Kodeksu Pracy.
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze  (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – umowa o pracę.

 

 

         w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarta umowa o pracę lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
 2. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Domem Pomocy Społecznej w Niemojowicach przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest DPS Niemojowice .
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 5. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Zgoda na przetwarzanie danych wizerunkowych

 

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie:

– wizerunek

 

 przez Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach (DPS)  z siedzibą przy  Niemojowice 68, 26-330 Żarnów, woj. łódzkie.

 w   celach:

                             1)    promocji działalności DPS, w tym publikacji zdjęć i nagrań z realizowanych zadań w trakcie wydarzeń;

 Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem\łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               ……………………….………………….……………

 

Data i podpis osoby wyrażającej zgodę

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PRYWATNEGO NUMERU TELEFONU W CELACH SŁUŻBOWYCH

 

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………

NUMER TELEFONU: ……………………………………………………………

Niniejszym

Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie danych (prywatny numer telefonu) w celu ułatwienia kontaktu z Domem Pomocy Społecznej w Niemojowicach z siedzibą przy  Niemojowice 68, 26-330 Żarnów, woj. łódzkie.

Przyjmuję do wiadomości, że w każdym momencie przysługuje mi prawo do modyfikacji złożonego oświadczenia. Rezygnacji można dokonać składając pisemne oświadczenie do Administratora.

 

……………………………… ……………………….      ..……………………

         Miejscowość                           Data                    Czytelny podpis