facebook
   

Klauzule - rodziny i bliscy mieszkańców

 

Klauzula informacyjna dla rodzin i bliskich mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach

 

 

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

 

Administratorem danych osobowych jest Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach z siedzibą przy Niemojowice 68, 26-330 Żarnów, woj. łódzkie reprezentowany przez Dyrektora.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach  jest Pani Anna Kaźmierczyk,  iod@dpsniemojowice.pl, +48 501 387 980.

Państwa dane osobowe zostały pozyskane od mieszkańca zawarte w dokumentacji mieszkańca, w celu zapewnienia kontaktu w sprawach związanych z życiem i zdrowiem  mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach, na podstawie obowiązujących przepisów prawa: 

a)      art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce w tym zapewnienie właściwej opieki dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz w podeszłym wieku;

b)      art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie pozostaje w związku z realizacją przez DPS zadań w interesie publicznym takich jak umożliwienie mieszkańcom zarówno pobytu stałego, jak i  czasowego – zapewniając całodobową opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb;

c)      Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia.

d)     art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności mieszkańców, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych;

Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy DPS, podmioty którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną

powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

 

Dane osobowe rodzin i bliskich mieszkańców przechowywane będą nie dłużej niż do końca okresu przebywania mieszkańca w DPS oraz przez okres dłuższy wynikający z odrębnych przepisów prawa.

 

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przy

uwzględnieniu przepisów szczegółowych. 

 

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych

osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 

Informujemy, że gromadzone dane osobowe nie są profilowane, przekazywane ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.


Jednocześnie podkreślamy, że ochrona prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów.