facebook
   

Klauzula stażyści/praktykanci

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
dla Stażystów / Praktykantów
w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Państwo o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach z siedzibą przy Niemojowice 68, 26-330 Żarnów,  woj. łódzkie reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach  jest Pani Anna Kaźmierczyk,  iod@dpsniemojowice.pl, +48 501 387 980
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym w związku ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu.
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze  (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), świadczenia usług, prawidłowej realizacji umowy na odbycie stażu/ praktyki.

 w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarta umowa lub udzielona przez Państwo zgoda.
 2. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Państwa dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Domem Pomocy Społecznej w Niemojowicach, przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest DPS.
 4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 5. Państwa dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwo danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie na staż/praktykę w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach.

 

Zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018 r., tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

 

Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

 

 

Jednocześnie podkreślamy, że ochrona prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów.