facebook
   

Projekt "Łódzkie Pomaga"

fundusze europejskie

Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach realizuje projekt pn. „Łódzkie pomaga”

Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka tj. ochrona życia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

Planowanymi efektami jest wypłata dodatków do wynagrodzeń dla  pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami za okres od 15 lipca 2020 r. do 14 października 2020r. w ilości 44,25 etatu, koszty związane z zapewnieniem noclegu dla pracowników dps pracujących bezpośrednio z mieszkańcami poza miejscem zamieszkania na czas ewentualnego wystąpienia COVID-19 oraz doposażenie 2 miejsc na kwarantannę dla mieszkańców i doposażenie posiadanych miejsc przez dps przeznaczanych na kwarantannę dla pracowników zajmujących się bezpośrednio mieszkańcami.

Dofinansowanie grantu dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach wynosi 294.737,50 zł.