facebook
   

Projekt "Łódzkie Pomaga" - II edycja

fundusze europejskie

Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach realizuje projekt pn. „Łódzkie pomaga” – II edycja

Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka tj. ochrona życia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

Planowanymi efektem jest zakup sprzętu i wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach.

Termin realizacji grantu od dnia 01.01.2021r. do dnia 14.05.2021r.

Dofinansowanie grantu dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach wynosi 118.026,69 zł.