facebook
   

Ogólna klauzula informacyjna

Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach

Niemojowice 68

26-330 Żarnów

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Biorąc pod uwagę Rozporządzenie Komisji Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO), która weszło w życie z dniem 25.05.2018r, a także obowiązującą krajową ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Warszawa dn. 24.05.2018, Dz. U. 2018, poz. 1000), jesteśmy zobligowani do poinformowania o ważnych kwestiach, które dotyczą przetwarzanych danych osobowych w naszych systemach.

Administratorem danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach z siedzibą Niemojowice 68, 26-330 Żarnów, woj. łódzkie reprezentowany przez Dyrektora.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach  jest Pani Anna Kaźmierczyk,  iod@dpsniemojowice.pl, +48 501 387 980

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującej ustawy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) z późn. zm.;, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz.1837); ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 poz. 535) z późn. zm.;  Uchwały Nr XXI/177/12 Rady Powiatu w Opocznie w sprawie uchwalenia Statutu Domu pomocy Społecznej w Niemojowicach.

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach realizacji działań statutowych domu pomocy społecznej.

Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach.

Dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych dostawcom usług, którym administrator zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT.
Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniem.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, ustawy o pomocy społecznej i przyjętego statutu (również. ZUS, Urząd Skarbowy). Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.

Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań wynikających z obowiązującej ustawy o pomocy społecznej i przyjętego statutu oraz podstawie obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Warszawa dn. 24.05.2018, Dz. U. 2018, poz. 1000).

Spełniamy określone wymogami RODO prawa dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie opierając się o obowiązujące przepisy prawa.

Spełniamy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w momencie, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy, że gromadzone dane osobowe nie są profilowane, przekazywane ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

Jednocześnie podkreślamy, że ochrona prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów.