facebook
   

Zasady odpłatności

Zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej reguluje art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami).
Osoby przyjęte bądź skierowane do domu pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 roku ponoszą odpłatność w wysokości 70% dochodu. Na utrzymanie tych osób dom pomocy społecznej otrzymuje dotację Wojewody.
W przypadku osób skierowanych do domu pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 roku obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej sąw kolejności:
1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
2. małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie):
a. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
b. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobęw rodzinie jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego, na osobęw rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
W określonych ustawowo przypadkach (np. długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, gdy osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko) osoby zobowiązane do alimentacji będą mogły wnosić o zwolnienie z tego obowiązku.
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których w punkcie 1 i 2.
W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w punkcie 1 i 2z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej; gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.